av Frank Olsen
18.05.2011 

Nils Vibe Stockfleth


Nils Vibe Stockfleth (1787-1866) virket
som prest i Finnmark i ca 15 år.
Etter at han sluttet som prest, arbeidet han
mye med det samiske og det finske
språket. Han har bl.a. laget en samisk
gramatikk og en samisk ordbok og
oversatt Det nye testamente til samisk.
Stockfleth reiste mye i Finnmark, og i juli
1841 kom han til Rafsbotn.

Sitatet under er hentet fra dagboka hans.

Stockfleth besøker Rafsbotn


«Dagen efter og den følgende Dag holdt
vi ligeledes Overhøring; den tredie Dag
kom vi til Rafsbotten, inderst ved Alten-
fjord, et af de skjønneste Distrikter i
Finmarken.

Her bo mange velstaaende Familier af
kvænsk Herkomst, som nedstamme fra de først indvandrede Kvæner. De have store og nette Huse og Jordpladse, udmærkede saavel formedelst Jordbunden som Dyrkning og Beliggenhed, med en skjøn og rig Skov i Baggrunden.

Hos en meget tækkelig og agtværdig ung Kvæn havde vi vort Logis og holdt vor Overhøring. Hos hans Nabo, en meget agtet, ved Alder og kristelig Oplysning samt ved sine mange og vel oplyste Børn fast som Patriark æret Kvæn, med et vakkert, værdigt og imponerende Ydre, bleve vi paaæret det Bedste beværtede næste Middag.

Børnene her vare 40 i Tallet, 1/3 Finner, 2/3 Kvæner; samtlige vare de godt oplyste efter de forskjellige Lærebøger, enhver i sit Tungemaal. Fra den Tid da et nyt System paabegyndtes, ved at det tillodes, at de af Kvænernes Børn, som ikke med Nytte kunde benytte norske Lærebøger, fik læse deres Undervisnings-Bøger, var Velvillie og Tilfredshed, Føielighed og Lydighed i alle Skolevæsenets Anliggender samt Hengivenhed og Kjærlighed for Præsterne og Lærerne, de lykkelige og høist tilfredsstillende Følger af dette System, - og under vort Ophold baade her og i Alten viste Kvænerne paa alle mulige Maader deres Erkjendtlighed for Opfyldelsen af deres billige og naturlige Ønsker.

Efter at Aftenandagtes havde endt Dagens Forretninger, gik vi begge med Fornøielse omkring til de Flere, som endeligen vilde have os til sig.»

(Nils Vibe Stockfleth: «Dagbog over mine Missionsreiser i Finnmarken» )
Familier før 1900
Folketelling 1801
Folket 1865 Rafsbotn
Folket 1865 Russeluft
Folket 1875 Rafsbotn
Folket 1875 Russeluft
Etnografisk kart 1861
Kart 1861 forklaring
Stockfleth i Rafsbotn
Rafsbotn skole 1891-95
Utvandring til Amerika
Det religiøse liv Stockfleth besøker Rafsbotn i 1841
"...den tredie Dag kom vi til Rafsbotten, inderst ved Altenfjord, et af de skjønneste Distrikter i Finmarken." (Stockfleth, 1841)
Nils Vibe Stockfleth. Public Domain.
RAFSBOTN-HISTORIE.NO
Hjem 1700 - 1800 1800 - 1900 1900 - 2000 2000 -  Familier Personer Temaer